กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

 

 

 ลงนามถวายพระพร 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสา อ่าน: 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการ อ่าน: 0
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศ อ่าน: 0
การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ค อ่าน: 0
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนอีโค อ่าน: 0
เขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างกำลั อ่าน: 0
ยินดีต้อนรับข้าราชการครูคนใหม่ อ่าน: 0
การเปิดภาคเรียนในรูปแบบปกติ (onsite) ภาคเรียนที่ 1 ปีกา อ่าน: 0
ผู้อำนวยการ คณะครูร่วม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมควา อ่าน: 0
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกา อ่าน: 0
แสดงความยินดีกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ อ่าน: 0
กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน: 0
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียน : ประสบการณ์ ปลอด 0, ร, อ่าน: 0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี อ่าน: 0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 อ่าน: 0
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรร อ่าน: 0
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 อ่าน: 0
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี อ่าน: 0
ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ หมู่บ้ อ่าน: 0
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 อ่าน: 0
 
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com