Loading..
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง     
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ดาวน์โหลด

     - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด                   
                แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลด              
                แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  ดาวน์โหลด                  
                แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด  
 
     - พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลด  
                แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  ดาวน์โหลด  

                แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด  

     - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด
                แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  ดาวน์โหลด
                แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  ดาวน์โหลด
                แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

     - พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ดาวน์โหลด
     - พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ดาวน์โหลด
     - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดาวน์โหลด
     - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด


x ปิด
เว็บไซต์หลัก

http://www.ksb-spm11.com

x ปิด
รออับเดทข้อมูล
รออับเดทข้อมูล
รออับเดทข้อมูล
รออับเดทข้อมูล
x ปิด

แชร์เพจ

Facebook Twitter Google+ Instagram Print Send Mail
x ปิด

ค้นหาข้อมูล

ค้นหา
x ปิด

ค้นหาสินทรัพย์

ซื้อ
เช่า
ซื้อสำหรับ
อยู่อาศัย
เชิงพาณิชย์
เริ่มค้นหา
ตะกร้า
x ปิด
Please wait..