กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน


โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา ส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายกิตติศักดิ์ สกุลเผือกและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจษฎา อนุวัฒนวงศ์ โดย ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ในช่วงแรกมีการแนะนำตัวประวัติการศึกษานำเสนอผลงานเด่น
เช่น การแสดงดนตรี กลองยาว การวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี การนำเสนอโครงงาน
ภาษาอังกฤษ นอกจากการแสดงความสามารถพิเศษแล้ว คณะกรรมการยังพิจารณาผลการเรียน
เนื่องจากรางวัลนักเรียน พระราชทาน ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องมีความโดดเด่นในทุก ๆ ด้าน
ด้านอนุรักษ์ความเป็นไทยใส่ใจประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงนำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร

 

  

  

  

  

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 22.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com