กิจกรรมพิธีถวายบังคมบรมราชานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 

ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้
พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันพุธที่ 27
พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. พร้อมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด
ทุกระดับชั้นแต่งเครื่องแบบลูกเสือร่วมพิธีและปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ฝึกความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 

   

  

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 23.12.2562 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com