กีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

        ในระหว่างวันที่ 16-21 ธันวาคม พ. ศ. 2562 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยดร. สุชาดาลิมสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในซึ่งประกอบด้วย 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุลบอลกีฬาวอลเล่ย์บอลกีฬาตะกร้อและกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันกีฬาภายในเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เพิ่มทักษะกีฬาที่สำคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะปลูกฝังคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

     

    

    

    

 

    

 

    

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 8.3.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com