กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2563

        ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาได้นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรณษากับวัดควนสุบรรณ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน ในปีนี้ทางวัดควนสุบรรณได้รับพระราชทานเทียนพรรณษา ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งถือเป็นเกียรติ์อย่างยิ่งที่คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรณษาในครั้งนี้ 

 

   

    

  

  

  

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 9.9.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com