กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

            ในวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทักษะการดำรงชีวิตและยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมสมรรถภาพในการคิด สมรรถภาพทางด้านจิตใจเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจ ความคิดที่ดีและมีคุณภาพ รู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 11.9.2563 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com