กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

              ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียน    ควนสุบรรณวิทยา มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียนโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิอันชอบธรรม โดยพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ พรรครวมใจสร้างสายใย ค.บ.ว

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 5.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com