การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิเทศและติดตาม

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

              ในวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา พร้อมด้วยนางมยุรี ปริวัตรพันธ์ ครูแกนนำ เข้าร่วม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิเทศและติดตามการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมชลที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธาน และนายสมยศ  กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฏร์ธานี บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

 

 

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 6.4.2564 , อ่าน: 0
 
หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
©2014 by ksb-spm11.com